NCREE-2003-015
時間 2003-07-01
標題 利用磁流變減震器與半主動控制基底隔震系統(英文版)
作者 羅俊雄鍾立來林沛暘鄭橙標、P. N. Roschke
檔案下載

03-015CONTENTS.PDF
(60 KB)

Login to download
(18 MB)
瀏覽人次: 48966